Thanh toán

TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CỦA CỬA HÀNG VI TÍNH HS

===================

Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Kỳ Đồng, Q3

STK: 0071000780860

CTK: Nguyễn Thanh Tính